KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Organisatie

Gepubliceerd: 26 november 2019, laatste update: 03 december 2019

Bij de uitvoering van het Kwaliteitsregister Basisechosopie KNOV zijn diverse commissies betrokken: het Bureau Kwaliteitsregisters, de accreditatiecommissie, een Beroepscommissie en een Beleidsorgaan.

Bureau Kwaliteitsregisters

Het Bureau Kwaliteitsregisters is belast met de uitvoering van het Kwaliteitsregister Basisechoscopie, zoals de registraties, herregistraties, het verstrekken van erkenningen aan logboekbeoordelaars en de aanvragen voor accreditatie. Daarnaast heeft de beleidsmedewerker van het bureau de functie van secretaris van de verschillende commissies. In deze functie organiseert zij ook de afhandeling van beroep- en bezwaarschriften. De beleidsmedewerker volgt de ontwikkelingen in het veld en doet voorstellen voor beleidswijzigingen aan het Beleidsorgaan. Wanneer nodig worden beleidswijzigingen door het bureau geïmplementeerd. Fundamentele wijzigingen worden voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de KNOV. Het bureau is onderdeel van de KNOV-werkorganisatie. Het bureau werkt volgens het reglement van het Kwaliteitsregister Basisechoscopie.

Beleidsorgaan

Het Beleidsorgaan is ingesteld door het KNOV-bestuur. Het Beleidsorgaan houdt hoofdzakelijk toezicht op het functioneren van de kwaliteitsregisters en het vaststellen van het beleid. Het Beleidsorgaan kan het bureau vragen om voorstellen te doen voor het beleid. Daarnaast behandelt het Beleidsorgaan de bezwaarschriften.

Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie wordt ingesteld door het KNOV-bestuur en opereert zelfstandig. De commissie stelt accreditatiecriteria voor deskundigheidsbevordering op en beoordeelt de accreditatieaanvragen. Daarnaast voert de commissie steekproefsgewijs visitaties uit. De accreditatiecommissie werkt volgens de regeling Accreditatie van deskundigheidsbevordering van de KNOV.

Beroepscommissie

De beroepscommissie wordt ingesteld door het KNOV-bestuur en opereert onafhankelijk van de KNOV. De beroepscommissie is verantwoordelijk voor adequate afhandeling van beroepsprocedures met betrekking tot het Kwaliteitsregister Basisechoscopie. De beroepscommissie werkt volgens het reglement Beroepscommissie Kwaliteitsregisters.

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: